Licenčná zmluva medzi TransferBooking a Prepravcom

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Objednávací systém TransferBooking patrí spoločnosti European Consulting Group s.r.o. v skratke ECG s.r.o. (Slovenská republika),  s webovou doménou https://transferbooking.org/ (ďalej ako „Služba“). Poskytuje Prepravcovi možnosť využívať službu (spôsobom, definovaným v článku 1.2 nižšie)  za podmienok, opísaných v tejto Licenčnej zmluve. Táto Zmluva začína platiť od okamihu, kedy Prepravca vyjadrí svoj súhlas s jej podmienkami spôsobom, definovaným v článku 1.3.
1.2. V tejto Zmluve sa používajú nasledujúce pojmy s týmito významami:
„Prepravca“ je právnická osoba, živnostník alebo fyzická osoba, ktorej hlavná pracovná činnosť súvisí s poskytovaním prepravných služieb prostredníctvom vlastného alebo prenajatého vozidla. Prepravca, ktorý poskytuje služby osobnej dopravy vozidlom, musí spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi v mieste pôsobenia  Prepravcu a/alebo v miesto vykonávania týchto služieb, ako aj požiadavky stanovené v tejto Zmluve.
“Zákaznícka zóna Prepravcu“ je časť služby TransferBooking, ktorá obsahuje identifikátor Prepravcu (identifikačné informácie) a informácie o Prepravcovi, osobné nastavenia pre interakciu so Službou, históriu vytvorenú pomocou Služby, informácie o Aplikáciách a ďalšie informácie, potrebné pre vykonávanie transferových služieb. Zákaznícka zóna sa taktiež používa  na komunikáciu medzi Držiteľom licencie a Poskytovateľom licencie.

 „Klient“ je to isté ako Užívateľ.

„Používateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje a používa služby transferu na webovej stránke Služby TransferBooking.

Objednávka“ – objednávka služieb osobnej dopravy a iné údaje, ktoré musia byť poskytnuté, aby mohla byť služba transferu vykonaná v súlade s dátumom a časom, ktorý určil Klient.

„Pravidlá prepravy“ sú požiadavky služby TransferBooking, ktoré musí Prepravca, poskytujúci služby osobnej dopravy, dodržiavať.

„Rezervácia“ – je to isté ako Objednávka.

„Voucher“ – doklad potvrdzujúci objednávku, ktorý obsahuje údaje o objednanom transfere, informácie o Prepravcovi a ďalšie informácie a pravidlá, ktoré sú potrebné na prepravu cestujúcich.

„Služba transferu“ je to isté ako „Transfer“.

„Transfer“ – konkrétna služba prepravy Klienta, ktorá spĺňa určité podmienky, ako napríklad: čas zahájenia služby, miesto zahájenia služby, koniec poskytovania služby a cenu služby.

„Cena transferu“ – cena konkrétnej služby transferu, ktorá sa zobrazuje na webovej stránke služby TransferBooking.

„Zmluva o preprave“ – služba zašle Prepravcovi Ponuku pomocou špeciálneho algoritmu vyvinutého Poskytovateľom licencie. Ak Prepravca súhlasí s prijatou Ponukou, Zmluva o preprave medzi Prepravcom a Používateľom sa považuje za uzavretú.

„Formulár registračnej žiadosti“ je dokument poskytnutý Držiteľom licencie Poskytovateľovi licencie vo forme a obsahu špecifikovanom v Prílohe 1 k tejto Zmluve.

“Poskytovateľ licencie” – spoločnosť Imperia Consulting Company s.r.o. (Slovenská republika)

„Držiteľ licencie“ – prepravca, ktorý uzavrel túto Zmluvu s Poskytovateľom licencie.

„Licenčný poplatok“  je poplatok, ktorý Držiteľ licencie platí Poskytovateľovi licencie za používanie Služby podľa tejto Zmluvy.

 „Ponuka“ – návrh Poskytovateľa licencie na vykonanie transferu zaslaný Držiteľovi licencie.

„Stránka“ alebo „Webová stránka“ je to isté ako Služba.

„Služba“ je softvér Poskytovateľa licencie a webová stránka na adrese https://transferbooking.org, ktorý prijíma informácie o prijatých požiadavkách Používateľov a pomocou algoritmu vytvoreného Poskytovateľom licencie vyberie Prepravcu.

„Situácia nedostavenia sa Klienta“ – situácia, keď Požívateľ a Držiteľ licencie uzavreli Prepravnú zmluvu, ale Používateľ sa neobjavil na dohodnutom mieste začiatku transferu v čase zahájenia transferu a do 15 minút (60 minút, ak dohodnutým miestom začiatku transferu je letisko). V prípade meškania letu Požívateľ musí informovať Službu alebo Prepravcu. Prepravcu je však povinný sledovať meškanie letu nezávisle. A doraziť v čase pristátia oneskoreného letu.

„Strany“ – Poskytovateľ licencie a Držiteľ licencie.

1.3. Po registrácii Držiteľa licencie na webovej stránke Služby a po poskytnutí všetkých potrebných informácií na vykonanie prepravných služieb sa bude mať za to, že Držiteľ licencie akceptoval všetky podmienky tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez akýchkoľvek obmedzení alebo výnimiek. Ak Držiteľ licencie nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením tejto Zmluvy, Držiteľ licencie nie je oprávnený Službu využívať.

 

 1. Poskytovanie údajov Prepravcom na webovej stránke služby TransferBooking

2.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť keď Držiteľ licencie dokončí proces registrácie a autorizácie na webovej stránke Služby ako Prepravca. Držiteľ licencie musí poskytnúť Poskytovateľovi licencie nasledujúce naskenované dokumenty: poistenie pre každé vozidlo, doplnkové poistenie pre vozidlo (ak existuje), vodičský preukaz s jazdnými kategóriami pre každé vozidlo, kópiu Formulára registračnej žiadosti  – vyplneného, podpísaného oprávnenou osobou a opečiatkovaného. Držiteľ licencie by ich mal zaslať e-mailom na adresu offero@transferbooking.org. Formulár registračnej žiadosti sa považuje za súhlas Držiteľa licencie s uzavretím Zmluvy.

Po potvrdení svojho súhlasu, Držiteľ licencie pokračuje vo vypĺňaní ďalších informácií v časti Nastavenia, v ktorej uvedie registračné údaje právnickej osoby, živnostníka alebo fyzickej osoby ako vodiča, platobné údaje, údaje služby PayPal, registračné adresy, telefónne kontaktné údaje, svoj e-mail, webovú stránku. Držiteľ licencie musí poskytnúť podrobné informácie o svojej licencii na osobnú dopravu, uviesť štátne registračné údaje a priložiť súbory PDF alebo JPEG. Všetky informácie musia byť presné a bez chýb, skenované dokumenty musia byť v dobrej kvalite.

 

 1. Licenčný poplatok a spôsob platby

3.1. Za udelenie práva na využívanie Služby sa Držiteľ licencie zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi licencie licenčný poplatok vo výške 20% z ceny všetkých Poplatkov za transfery, ktoré Držiteľ licencie získal od Požívateľov, s ktorými uzavrel Prepravné zmluvy.

3.2. Poskytovateľ licencie strhne licenčný poplatok samostatne zo sumy prevedenej Používateľom Poskytovateľovi licencie ako platby za transfer v súlade so zmluvou medzi Používateľom a Poskytovateľom licencie.

3.3   Ak Používateľ zruší transfer po uplynutí najneskoršej povolenej lehoty  zrušenia transferu, ktorá bol stanovená po odsúhlasení podmienok transferu (takáto lehota vyprší najviac 24 hodín pred začiatkom transferu), Poskytovateľ licencie prevedie sumy prijaté od Používateľov Držiteľovi licencie ako poplatok za transfer nasledujúcim spôsobom: 50% prijatej sumy mínus licenčný poplatok – v prípade, ak Používateľ previedol 30% poplatku za transfer. 50% prijatej sumy mínus licenčný poplatok – ak Používateľ previedol 100% poplatku za transfer a v čase zrušenia transferu už Prepravca začal realizovať transfer; 30%  prijatej sumy mínus licenčný poplatok – ak Používateľ previedol 100% poplatku za transfer a v čase zrušenia Prepravca ešte nezačal realizovať transfer a za tento transfer sa neúčtuje žiadny ďalší licenčný poplatok.

3.4. Požívateľ prevedie celú alebo čiastočnú zálohu za  poplatok za transfer Poskytovateľovi licencie a Poskytovateľ licencie prevedie Držiteľovi licencie do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci vykazovania sumu, ktorú dostal (pokiaľ nenastane situácia, opísaná v bode 3.3. a/alebo v článku 4) mínus výška licenčného poplatku.

 

 1. Situácia nedostavenia sa Klienta
  1. V prípade, ak dôjde k „Situácii nedostavenia sa Klienta“, Držiteľ licencie o tom musí okamžite informovať Poskytovateľa licencie a prijať náležité opatrenia na zhotovenie záznamu o takejto situácii.
  4.2. Možné spôsoby, ako zaznamenať Situáciu nedostavenia sa Klienta sú nasledujúce: fotografie so zemepisnými súradnicami (geotagmi) a vyznačeným dátumom a časom fotenia; videozáznamy; výňatky z korešpondencie (snímky obrazovky); alebo iné dôkazy, potvrdzujúce prítomnosť Držiteľa licencie na dohodnutom mieste začiatku transferu v určitom čase.
  4.3. V prípade výskytu Situácie nedostavenia sa klienta, Poskytovateľ licencie prevedie poplatky Držiteľovi licencie v súlade s článkom 3.3 tejto Zmluvy.

 

 1. Povinnosti Držiteľa licencie

5.1. Držiteľ licencie je povinný:

(A) niesť plnú zodpovednosť za uchovávanie informácií potrebných na neobmedzený prístup k jeho účtu (vrátane hesla), za zabezpečenie ich dôvernosti a bezpečnosti;

(B) vykonávať transfery samostatne bez toho, aby využívali služby tretích strán;

(C) vykonávať transfery v prísnom súlade s Podmienkami Zmluvy a Prepravným poriadkom;
(D) nepožadovať alebo neprijímať od Klientov zvyšnú časť poplatku za transfer, ktorý majú zaplatiť až do ukončenia transferu, nemeniť výšku poplatku za transfer pred, počas alebo po transfere.

 

 1. Vyššia moc

6.1. V prípade výskytu okolností vyššej moci (ktoré zahŕňajú prírodné katastrofy, nehody, požiare, nepokoje, štrajky, vojenské akcie, protiprávne konanie tretích strán, nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, nariadenia vlády a nariadenia štátnych inštitúcií, ktoré priamo alebo nepriamo zakazujú druhy činností, špecifikované v tejto Zmluve), ktoré budú brániť zmluvným stranám vo výkone ich funkcií podľa tejto Zmluvy alebo v prípade výskytu iných okolností, ktoré nezávisia od vôle Strán, sú zmluvné Strany zbavené zodpovednosti za neplnenie svojich povinnosti, ak do 10 (desiatich) dní od okamihu výskytu takýchto okolností, ak existuje spojenie, Strana postihnutá ich vplyvom informuje druhú Stranu o incidente a vynaloží všetko úsilie na odstránenie následkov udalostí vyššej moci.
6.2. Strana, ktorá utrpela straty z dôvodu vyššej moci, môže od Strany, ktorá sa dostala pod vplyv vyššej moci, požadovať dokumentárne dôkazy o rozsahu udalostí, ktoré sa vyskytli, ako aj o ich vplyve.

 

 1. Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa licencie

7.1. Poskytovateľ licencie nie je za žiadnych okolností zodpovedný za akékoľvek škody, vrátane škôd neobmedzených podmienkami, nepriamych alebo náhodných, ako aj za akékoľvek škody, ušlý zisk alebo iné straty spôsobené využívaním alebo spojené s využívaním tejto služby, a to ani v rozsahu tejto Zmluvy, ani z dôvodu nedbanlivosti.
7.2. Ak napriek ustanoveniam článku 7.1. tejto Zmluvy je Poskytovateľ licencie stále zodpovedný za akúkoľvek skutočnosť v dôsledku alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo za skutočnosť inak súvisiacu s jej predmetom v akejkoľvek záležitosti, jeho zodpovednosť za žiadnych okolností nepresiahne sumu poplatku za transfer, ktorý sa platí za konkrétny transfer.

7.3. Držiteľ licencie berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi podmienkami: Držiteľ licencie nie je kupujúcim prepravných služieb ani agentom pre kupujúceho. Ak Držiteľ licencie súhlasí s ponukou konkrétneho transferu a s jej podmienkami, má sa za to, že Držiteľ Licencie uzavrel Prepravnú Zmluvu priamo s Používateľom, a nie s Poskytovateľom licencie. Zodpovednosť Poskytovateľa licencie je obmedzená na povinnosť presného prenosu informácií medzi Používateľom a Držiteľom licencie.

7.4. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za spoľahlivosť prenášaných informácií, ani za riadne a svedomité splnenie Používateľom povinností, ktoré mu vyplývajú z akýchkoľvek dohôd medzi Držiteľom licencie a Používateľom. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za žiadne škody, vrátane ušlého zisku a fyzickej ujmy alebo straty, vypočítané akýmkoľvek spôsobom a vzniknuté pri používaní Služby.

 

 1. Zodpovednosť Držiteľa licencie

Za porušenie bodu B) článku 5.1 tejto Zmluvy je Držiteľ licencie povinný zaplatiť pokutu Poskytovateľovi licencie za každé porušenie vo výške 5 000 EUR.

8.2. Za porušenie bodu C) článku 5.1 tejto Zmluvy je Držiteľ licencie povinný zaplatiť pokutu Poskytovateľovi licencie za každé porušenie vo výške 200 EUR
8.3. Za porušenie bodu D) článku 5.1 tejto Zmluvy je Držiteľ licencie povinný zaplatiť pokutu Poskytovateľovi licencie za každé porušenie vo výške 500 EUR.

8.4. Náhrada škody nezbavuje Držiteľa licencie povinnosti platiť pokuty v súlade s touto Zmluvou.

 

 1. Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

9.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť v čase stanovenom v článku 2 a zostane v platnosti až do jej ukončenia v súlade s týmto článkom.

9.2. Poskytovateľ licencie môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu okamžite ukončiť túto Zmluvu s Držiteľom licencie bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia, ak Držiteľ licencie poruší niektoré z ustanovení tejto Zmluvy alebo sa Poskytovateľ licencie rozhodne, že plnenie povinností podľa tejto Zmluvy už nie je komerčne výhodné.

9.3. Poskytovateľ licencie oznámi takéto  ukončenie Zmluvy Držiteľovi licencie do 10 pracovných dní alebo Poskytovateľ licencie zablokuje prístup Držiteľovi licencie do jeho zákazníckej zóny (osobného účtu), a to bude predstavovať riadne oznámenie o úmysle Poskytovateľa licencie ukončiť Zmluvu jednostranne.

9.4. Držiteľ licencie môže túto Zmluvu jednostranne vypovedať kontaktovaním Služby technickej podpory Poskytovateľa licencie a požiadaním o vymazanie jeho osobného účtu.

9.5. Ukončenie tejto Zmluvy nezbavuje žiadnu zo Strán ich finančných záväzkov, ktoré existovali v čase jej ukončenia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek vykonávať zmeny v tejto Zmluve bez osobitného upozornenia. Nové vydanie tejto Zmluvy nadobúda platnosť od okamihu jej uverejnenia na webovej stránke. Pokračovaním v používaní tejto služby Držiteľ licencie potvrdzuje svoj súhlas s upravenou Zmluvou.

10.2. Táto Zmluva sa riadi a mala by sa interpretovať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
10.3. V prípade sporu medzi Stranami vyplývajúceho z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou bude spor postúpený a urovnaný rozhodcovským konaním v Slovenskej republike a jazyk, ktorý sa použije v rozhodcovskom konaní, bude slovenský jazyk.
10.4. Ak z nejakého dôvodu bude jedno alebo viac ustanovení tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevynútiteľné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo uplatniteľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy.
10.5. Táto Zmluva je napísaná v slovenskom a anglickom jazyku, všetky verzie sú rovnako právne platné. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi nimi bude rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.