Pravidlá zrušenia objednávky a vrátenia prostriedkov

1. Používateľ má právo  jednostranne zrušiť objednaný alebo zaplatený Transfer, ak pošle email službe podpory Služby na adresu: info@transferbooking.org.
2. Spoločnosť sa zaväzuje v plnej výške vrátiť Používateľovi prostriedky, pripísané na účet  Spoločnosti  v podobe  úplnej alebo čiastočnej úhrady Transferu, v prípade, ak Používateľ zruší Transfer spôsobom, uvedeným v článku 1. najneskôr 24 hodín  pred  dohodnutou hodinou Transferu.
3. Spoločnosť sa zaväzuje v plnej výške vrátiť Používateľovi prostriedky, pripísané na účet  Spoločnosti v podobe  úplnej alebo čiastočnej úhrady Transferu, v prípade, ak Transfer  bude zrušený zo strany Prepravcu alebo zavinením Služby.
4. V prípade, ak Používateľ  jednostranne zruší Transfer menej ako 24  hodín  pred dohodnutou hodinou Transferu,  vrátenie sumy, prevedenej ako úhrada Transferu, sa nerealizuje.
5. V prípade, ak Používateľ alebo iný pasažier, pre ktorého Používateľ vykonal objednávku, sa nedostaví na dohodnuté miesto zahájenia Transferu v priebehu 60 minút na letiskách a 15 minút na všetkých ostatných miestach od dohodnutého  okamihu začiatku Transferu, preddavok ani plná suma, uhradená za Transfer mu vrátená nebude.
6. Používateľ súhlasí s tým, že v prípade uhradenia ceny prepravy, možno bude musieť dodatočne uhradiť poplatky  platobným systémom,  uhrádzané v súlade so zodpovedajúcimi dohodami medzi Spoločnosťou a bankou a/alebo Spoločnosťou  a platobným systémom a taktiež suma platby môže byť odpísaná   z jeho bankového/kreditného účtu v mene, odlišnej  od meny, ktorú Používateľ zvolil pri voľbe meny platby, ak platba v určitej mene a/alebo povinný prevod do inej meny  je predpokladaná v súlade s podmienkami banky a/alebo platobného systému, prostredníctvom ktorého sa realizuje platba.